Select Page

Nordic Vault is a next generation STORAGE AS A SERVICE platform.


You can use Nordic Vault as an OBJECT STORAGE to store your data or to COMPLEMENT any cloud solution.

Nordic Vault’s cognitive system utilizes MACHINE LEARNING technology offering valuable functionalities such as the advanced search, end-to-end ENCRYPTION and connectivity to 3rd party organizations via secure API.

}

Nordic Vault is an excellent choice for a long-term location for any valuable data.

Nordic Vault là một nền tảng LƯU TRỮ NHƯ DỊCH VỤ thế hệ mới.


Bạn có thể sử dụng dịch vụ như KHO DỮ LIỆU LƯU TRỮ để lưu dữ liệu hoặc để BỔ SUNG cho bất kỳ giải pháp đám mây nào khác.

Hệ thống nhận thức của Nordic Vault sử dụng công nghệ HỌC MÁY đưa ra các chức năng hữu ích như tìm kiếm nâng cao, MÃ HÓA đầu cuối và kết nối với các bên thứ ba thông qua API được đảm bảo.

}

Nordic Vault là sự lựa chọn hoàn hảo cho lưu trữ dữ liệu giá trị dài hạn.

Contact us for details

Please contact Mr. Janne Sirén, +358400589801